REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Brandme S.C.

 

 
 • 1.

[przedmiot regulacji]

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.moystore.pl składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (karty stałego klienta, ulgi, zniżki itp.).

 
 • 2.

[definicje]

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy ,

Dokument sprzedaży – rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub Paragonu,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru,

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia,

Formularz rejestracji – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, którego wypełnienie przez Kupującego jest warunkiem rejestracji Kupującego w systemie sprzedaży Sprzedawcy  i dokonywania zamówień w sklepie,

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru,

Informacja  – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Regulamin– niniejszy Regulamin wraz z załącznikami,

Sklep internetowy bądź sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.moystore.pl, prowadzony przez spółkę  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać towar,

Sprzedawca  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy

Strona – Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również „stronami”,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą  a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 
 • 3.

[strony transakcji]

 1. Sklep internetowy działający pod nazwą i adresem S.C. Brandme Maciej Tyran Michalina Banat – www.moystore.pl, prowadzony jest przez spółkę  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy, posługującą się do korespondencji elektronicznej adres e-mail: moy@moystore.pl
 2.  tóra to spółka dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako Sprzedawca.
 3. Kupującym w sklepie internetowym MOYstore może być:
 4. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
 6. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. Do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką rachunku potwierdzającego zakup towaru (paragon lub faktura VAT)
 
 • 4.

[zamawianie towaru]

 1. Sklep internetowy  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.moystore.pl. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia wybranego towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej.
 3. Zamówienie towaru następuje według następującego schematu:
 4. Sprzedający prezentuje swój towar zamieszczając poszczególne artykuły na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.moystore.pl ;
 5. Kupujący mając do dyspozycji „koszyk”, kompletuje zamówienie wybierając towar (poszczególny artykuł) przez kliknięcie pola „DO KOSZYKA” – znajdującego się pod poszczególnym artykułem;
 6. po skompletowaniu całości zamówienia, Kupujący uaktywnia formularz zamówienia, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego towaru oraz formę płatności;
 7. następnie Kupujący wypełnia formularz zamówienia i składa zamówienie poprzez wysłanie tego formularza  do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;
 8. każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Kupującemu łączna cena wszystkich wybranych towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów) oraz pełny koszt dostawy tych towarów, realizowanej w wybranej przez Kupującego formie;
 9. po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy.
 10. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług „VAT”), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
  Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
  Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.
 12. Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.
 13. Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według życzenia Kupującego. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.
 14. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 15. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie towaru.
 16. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
 17. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Kupującym.
 18. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Dokument sprzedaży wystawiany jest według wyboru Kupującego – dokonanego w formularzu zamówienia. 
 19. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez spółkę Brandme S.C Maciej Tyran Michalina Banat, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 20. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 21. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 22. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawcy prześle Kupującemu stosowną informację). Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w sklepie internetowym www.moystore.pl są specjalnie oznaczone. Szczegółowe zasady danej wyprzedaży lub promocji, każdorazowo uregulowane będą w regulaminie danej promocji.
 23. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie towaru. Liczba artykułów objętych promocją jest ograniczona.
 24. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową)
 25. W przypadku ZWROTU towaru należy odesłać go w nienaruszonym stanie, wraz z rachunkiem oraz formularzem zwrotu. Jeśli wysłanie rachunku nie jest możliwe (ponieważ widnieje  na nim inny produkt, który nie jest zwracany), należy wysłać zdjęcie rachunku drogą elektroniczną. 
 
 • 5.

[formy płatności]

 1. Kupującemu służy prawo wyboru formy dostawy towaru i formy płatności za ten towar wraz z dostawą. Informacje dotyczące akceptowanych przez Sprzedawcę form płatności, znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „INFO”. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia – wypełniając go zgodnie z § 4 ust. 3 pkt d.
 2. Sprzedawca akceptują następujące formy płatności:
 1. Za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Payu, Paynow) 
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 3. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy
 4. Płatność pobraniowa, w momencie otrzymania przesyłki przerz firmę kurierską. 

 Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy

BANK: MBANK

Numer konta:  49 1140 2004 0000 3002 8013 6645

 

 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w zamówieniu formy dostawy.
 2. W terminie do pięciu dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Kupującego faktury VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 3. Po przyjęciu zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawca czeka 5 dni roboczych na pozytywną autoryzację od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości  na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływy powyższego terminu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Kupującego poczytane jako odstąpienie od umowy.
 
 • 6.

[dostawa towaru]

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.moystore.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar w następujących formach dostawy:
 3. dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem poczty kurierskiej,
 4. dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego (Poczty Polskiej),
 5. Przy dostawach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kupujący zobowiązany jest pokryć koszty:
 6. dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej – w kwocie 15 zł,
 7. O ile Kupujący nie wskaże Sprzedawcy innego terminu dostawy, Sprzedawca w terminie dwóch dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony towar wraz z rachunkiem i formularzem odstąpienia od umowy.
 8. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Koszt dostawy ponosi Kupujący i podawany on jest przy składaniu zamówienia.
 10. O statusie zamówienia, Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru.
 12.  Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 
 • 7.
  [reklamacje]
 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu www.moystore.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży.
 2. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 3. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu będącemu konsumentem.     
 5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
 7. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 8.  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 9. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawca przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 10. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
 11. W przypadku zawarcia umowy z Kupującym będącym konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (chwila odbioru towaru).
 12. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu daną rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 13. Jeżeli towar ma wadę Kupujący będący konsumentem, może:
 14. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 15. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 16. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 17. żądać usunięcia wady.
 18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 19. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w ust. 29, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcy, Kupujący jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 20. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce reklamacje. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa towaru, wymiana towaru, zwrot pieniędzy.
 21. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego będącego konsumentem. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
 22. Sprzedawca, w przypadku żądania Kupującego określonego w pkt. 9 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 23. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcy albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 24. Kupujący będący konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 25. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 26. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 27. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego konsumentem.
 28. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący będący konsumentem może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 29. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Kupujący będący konsumentem, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 30. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 31. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 32. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Kupujący będący konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze   podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.
 33. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Powyższa regulacja nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 34. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 35. Adresem reklamacyjnym, tj. adresem do dostarczania bądź odsyłania reklamowanego towaru jest: Ul. Złota 44 Piątkowisko 95-200
 36. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
 37. Powszechnie obowiązujące przepisy prawne regulujące instytucję rękojmi za wady znajdują się w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny w art. 556 i następnych. i zwrot
 
 • 9.

[ochrona danych osobowych]

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.
 2. Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 1. realizacji umowy,
 2. informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy – jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
 1. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy – Polityka prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: moy@moystore.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy Ul. Złota 44, 95-200, Piątkowisko
 • 10.

[świadczenie usług elektronicznych]

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.moystore.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.moystore.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.moystore.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.moystore.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.moystore.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Michalina Banat wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy, adres siedziby: Piątkowisko Złota 44, 95-200 Pabianice, NIP: 7312062888, REGON: 381597787, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy, adres siedziby: Piątkowisko Złota 44, 95-200 Pabianice, adres do doręczeń: Piątkowisko Złota 44, 95-200 Pabianice, NIP: 7312062888, REGON: 381597787, adres poczty elektronicznej: moy@moystore.pl, tel.: 534241187
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moy@moystore.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: moy@moystore.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.moystore.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.moystore.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.moystore.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.moystore.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • 11.

[postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej sklepu przez Kupującego lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym  Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy  oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, za wyjątkiem sporów, których stroną jest konsument.
 7. W razie zaistnienia sporu wynikającego z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Kupujący będący konsumentem może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. O zmianie Regulaminu zarejestrowany Kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem, złożenie zamówienia w sklepie internetowym Brandme S.C. Maciej Tyran i wspólnicy po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
 12. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 13. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020